Κατηγορίες
Αυτοδιοίκηση IN THE SPOTLIGHT

Δήμος Χανίων: Προσλαμβάνει άτομα για το Ολοήμερο Αθλητικό Σχολείο – Δείτε ειδικότητες και προθεσμία

Ποιες είναι οι ειδικότητες, τα δικαιολογητικά και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Στην πρόσληψη του αναγκαίου  προσωπικού για την υλοποίηση του «Ολοήμερου Αθλητικού Οικολογικού Σχολείου για την καλοκαιρινή περίοδο 2021» προχωρά ο Δήμος Χανίων.

Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αφορά συνολικά 32 άτομα ως εξής :

  • ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής – 20 άτομα για 2 μήνες με πλήρη απασχόληση
  • ΤΕ Νοσηλευτών – 5 άτομα για 2 μήνες με πλήρη απασχόληση
  • ΔΕ Ναυαγοσώστης – 4 άτομα για 2 μήνες με 4ωρη απασχόληση
  • ΠΕ Εικαστικών – 2 άτομα για 2 μήνες με πλήρη απασχόληση
  • ΠΕ Διοικητικού – 1 άτομο για 2 μήνες με πλήρη απασχόληση

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκίνησε την Πέμπτη 24 και λήγει την Δευτέρα 28 Ιουνίου, ενώ οι αιτήσεις με τα αναγκαία δικαιολογητικά κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr.ADVERTISING

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ