Κατηγορίες
Υγρός στίβος IN THE SPOTLIGHT

Ν.Ο.Χανίων: Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές

H ανακοίνωση του ΝΟΧ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με απόφασή του, συγκαλεί τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Χανίων (που πληρούν τις προϋποθέσεις και θα αποτελέσουν το εκλογικό σώμα), σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία του Oμίλου στο κολυμβητήριο Χανίων με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

2. Ανακήρυξη Νέων Μελών που απέκτησαν το δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι.

3. Πεπραγμένα Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 28/02/2021.

4. Οικονομικός Απολογισμός από 1/1/2020 έως 28/02/2021.

5. Εγκριση προϋπολογισμού 2021.

6. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 28/02/2021 και απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Πρόεδρου του Δ.Σ., μελών του Δ.Σ. και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη ειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

α. Κατά κανόνα η Συνέλευση γίνεται την 2η φορά (έτσι η παρουσία σας είναι απαραίτητη την 30ή Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00).

Παρακαλούνται τα μέλη να προσκομίσουν ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς τους.

β. Οσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΝΟΧ έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.