Κατηγορίες
SUPER LEAGUE 2 IN THE SPOTLIGHT

SL2: Αντιφάσεις! Τελικά μέχρι πότε είναι η διορία για να αυξήσουν οι ΠΑΕ το Μ.Κ. τους;

Μπέρδεμα με τις προθεσμίες!

Aντιφατικές διατάξεις περιλαμβάνει ο νέος αθλητικός νόμος σχετικά με την διορία που θα έχουν οι ΠΑΕ που θα πάρουν μέρος στο επόμενο πρωτάθλημα της Super League 2 προκειμένου να έχουν ολοκληρώσει την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου σε 350.000 ευρώ όπως απαιτείται προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Στο άρθρο 20 η διορία είναι το αργότερο δέκα ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και στο άρθρο 57 η διορία είναι έως τις 23 Ιουλίου.

Στο άρθρο 20 που φέρει τον τίτλο «Αύξηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) – Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999» προβλέπεται ότι « Π.Α.Ε. οι οποίες έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό, που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70.»

Αντιθέτως στο Άρθρο 57 η διορία δεν είναι δέκα ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά μέχρι τις 23/7: «Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), για τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατηγορία της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2), υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο απαιτούμενο για την κατηγορία αυτήν όριο.

Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί έως την 23η.7.2021 κατά παρέκκλιση του άρθρου 68 του ν. 2725/1999 και των άρθρων 23 και επ. του ν. 4548/2018 (Α’ 104). Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, δεν χορηγείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999.Στην πραγματικότητα το αρ. 57 είναι μεταγενέστερο του αρ. 20, αφού κατατέθσηκε αργότερα ως τροπολογία, όμως στο νόμο πέρασαν και τα δύο!

soccerplus.gr